Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Rodenburgers.
Copernicusstraat 39
1349 DR, Almere

Inschrijfnummer K.v.K. Midden Nederland te Utrecht: 85389528

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten met

betrekking tot horeca-activiteiten, waaronder mede – doch niet uitsluitend – het ter beschikking stellen van zaalruimte, het verzorgen van feesten en partijen, het in gebruik geven van zaken (al dan niet krachtens huur en verhuur) en cateringservice van RODENBURGERS CULINAIR., gevestigd te Almere, hierna te noemen “de gebruiker”.

 1. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 2. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.
 2. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn

bevestigd dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

 1. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op

de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor

aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 1. De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet

uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

 1. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, opgaven van kleuren, afmetingen, hoeveelheden, gewichten, voorbeelden alsmede andere door de gebruiker verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De in het vorige lid van dit artikel genoemde brochures, tekeningen e.d. blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden. Zij mogen zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de gebruiker niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

 1. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 2. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot- standkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Verplichtingen van de wederpartij

 1. Bij het uitvoeren van de overeenkomst door de gebruiker, op een door de wederpartij aangewezen

locatie – anders dan bij de gebruiker – is de wederpartij verplicht:

 1. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte tijden toegang te verlenen tot de ruimte c.q. locatie

waar de overeenkomst zal worden uitgevoerd;

 1. tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke de gebruiker noodzakelijk

of nuttig acht, teneinde de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren;

 1. tijdig de overeengekomen apparatuur en/of materialen op de overeengekomen locatie aanwezig te

hebben;

 1. de ruimte c.q. de locatie, waar de overeenkomst wordt uitgevoerd, in overeenstemming wordt

gebracht met de daaraan door de gebruiker te stellen eisen betreffende temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom, watertoevoer, beveiliging, toezicht en andere

omgevingseisen alsmede dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

 1. Indien aan één of meer van de in het vorige lid van dit artikel genoemde verplichtingen niet, niet-tijdig en/of niet-volledig is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de schade die ontstaat door de dientengevolge opgelopen vertraging.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.
 2. De overeengekomen datum c.q. data waarop de diensten moeten worden geleverd en/of de zaalruimte ter beschikking moet worden gesteld, zal c.q. zullen door de gebruiker – behoudens overmachtsituaties – strikt worden nageleefd.
 3. Overeengekomen tijdstippen waarop andere prestaties als in lid 2 van dit artikel bedoeld moeten worden geleverd, zullen door de gebruiker zo nauwkeurig mogelijk worden nageleefd. Geringe overschrijdingen kunnen nimmer leiden tot enige vorm van schadevergoeding.
 4. De gebruiker is verplicht de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken in de hoeveelheden en van de kwaliteit als overeengekomen, tenzij:
 5. er sprake is van overmacht aan de zijde van de gebruiker;
 6. de wederpartij niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.
 7. De gebruiker draagt er zorg voor dat het aantal in te zetten personeelsleden is afgestemd op het overeengekomen aantal personen dat ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst aanwezig zal zijn.
 8. Bij het uitvoeren van de overeenkomst – waaronder cateringactiviteiten – op een door de wederpartij aangewezen locatie, zal de gebruiker tijdig aanwezig zijn om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen.
 9. Indien het niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestaties geheel of gedeeltelijk aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te

zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 1. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele andere kosten, te voldoen onverlet.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
 3. De gebruiker is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt de gebruiker van deze bevoegdheid gebruik, dan zal de gebruiker tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.
 4. Alle onkosten welke door de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatst genoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De gebruiker is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan. Ingeval de wederpartij een consument is, kan maximaal 50% van de overeengekomen prijs als vooruitbetaling gevorderd worden.

Artikel 6: Gebruik roerende zaken

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst

van in gebruikgave van roerende zaken (al dan niet krachtens huur en verhuur) c.q. iedere overeenkomst waarin een element van in gebruikgave van roerende zaken voorkomt.

 1. De gebruiksperiode, de eventuele prijs, de eventuele annuleringsregeling en specifieke afspraken met betrekking tot de in gebruik te geven zaken worden vermeld in de overeenkomst.
 2. De gebruiker is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de gebruiksperiode door de wederpartij moet worden voldaan.
 3. De wederpartij dient de zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij onverwijld aan de gebruiker door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 4. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van de gebruiker alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de gebruiksperiode begrepen.
 5. De wederpartij is verplicht de in gebruik gegeven zaken gedurende de gebruiksperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de gebruiksperiode ontstane schade.
 6. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de in gebruik gegeven zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van de gebruiker.
 7. Defecten aan de in gebruik gegeven zaken almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
 8. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door de gebruiker dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming en op aanwijzing van de gebruiker.
 9. De gebruiker is bevoegd gedurende de gebruiksperiode de toestand van de in gebruik gegeven zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de gebruiker of diens gemachtigde toegang tot de in gebruik gegeven zaken wordt

verleend.

 1. De zaken dienen door de wederpartij bij de gebruiker te worden opgehaald en de wederpartij zal de zaken ook bij de gebruiker terugbrengen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De wederpartij is verplicht om na afloop van de gebruiksperiode de in gebruik gegeven zaken in goede staat en in de emballage waarin het is aangeleverd, op te leveren.
 2. Indien de wederpartij om welke reden dan ook de in gebruik gegeven zaken niet retourneert aan de gebruiker, is de wederpartij verplicht, naast de eventueel gederfde winst, aan de gebruiker een schadevergoeding te betalen gelijk aan de nieuwwaarde van de in gebruik gegeven zaken.
 3. Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen gebruiksperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door de gebruiker te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van de gebruiker op volledige schadevergoeding.
 4. De wederpartij heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van o.m. vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om de in gebruik gegeven zaken terug te brengen in de staat zoals deze door de wederpartij zijn ontvangen, komen voor

rekening van de wederpartij.

 1. De gebruiker is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik, door de wederpartij zelf, zijn personeel, dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de gebruiker.
 2. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door de gebruiker in gebruik gegeven zaken.
 3. De in gebruik gegeven zaken blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de in gebruik gegeven zaken enig recht te verstrekken.
 4. Ingeval van beslaglegging op de in gebruik gegeven zaken – daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden – dient de wederpartij dit onverwijld aan de gebruiker te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de in gebruik gegeven zaken eigendom zijn van de gebruiker.
 5. Het is de wederpartij verboden over de in gebruik gegeven zaken anders te beschikken dan als houder voor de gebruiker en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de in gebruik gegeven zaken bevoegd is.
 6. De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat de wederpartij:

− in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt;

− (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt of aanvraagt; − onder curatele of bewind wordt geplaatst;

− zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt; − bodembeslag wordt gelegd namens de fiscus;

− op andere wijze het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen verliest.

Artikel 7: Klachtenregeling

 1. De wederpartij is verplicht eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst – in de ruimste

zin des woords – ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst, onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te brengen, zodat de gebruiker in staat kan worden gesteld de klachten te verhelpen.

 1. Overige klachten dienen per aangetekend schrijven binnen 5 dagen na uitvoering van de overeenkomst aan de gebruiker te worden gemeld.
 2. Indien klachten niet binnen de bovenvermelde termijnen aan de gebruiker kenbaar zijn gemaakt, wordt de overeenkomst geacht correct te zijn uitgevoerd.
 3. Het uiten c.q. indienen van klachten schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 5. De gebruiker dient in staat te worden gesteld een klacht te onderzoeken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

 1. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de volgende situaties:
 2. voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door de gebruiker bereide of geserveerde

levensmiddelen;

 1. voor schade aan of met voertuigen van de wederpartij op het terrein van de gebruiker;
 2. voor schade door verlies of beschadiging van eigendommen van de wederpartij;
 3. voor schade aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige

hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de gebruiker houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de gebruiker staat.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde prestaties.
 2. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
 3. a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 4. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
 5. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die voor de gebruiker en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van huisregels, begaan door de wederpartij en/of

degenen die hem vergezellen.

Artikel 9: Vrijwaring

De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband

houden met – de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10: Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk

schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. Indien een factuur of aanbetaling na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn

respectievelijk een andere door de gebruiker gestelde termijn niet volledig is betaald c.q. verricht: a. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per

maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

 1. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
 2. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen, is de gebruiker bevoegd om aan de wederpartij een deugdelijke zekerheidstelling te vragen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 7. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een consument is.

Artikel 11: Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten

overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige

schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

 1. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,

overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstan- digheden; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers

of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 12: Annulering

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, kan het door de wederpartij

opgegeven aantal personen tot 7 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering kosteloos worden gewijzigd, indien dit niet meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal betreft. Bij wijzigingen van meer dan 10% is de gebruiker gerechtigd kosten hiervoor in rekening te brengen. Bij een vermindering van het aantal personen kan de gebruiker pro rato uitgaan van de hierna genoemde annuleringspercentages dan wel de werkelijk geleden en/of te lijden schade. Bij een vermeerdering van het aantal personen kan de gebruiker meerkosten bij de wederpartij in rekening brengen.

 1. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk bij aangetekend schrijven en indien hij tegelijkertijd

onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde vergoedingen aan de gebruiker te betalen:

 1. bij annulering tot 6 maanden voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is de wederpartij geen vergoeding verschuldigd;
 2. bij annulering tot 14 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 35% van de overeengekomen prijs;
 3. bij annulering tot 7 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 60% van de overeengekomen prijs;
 4. bij annulering tot één dag voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst:90% van de overeengekomen prijs;
 5. bij annulering op de dag van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen prijs.
 6. Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde prestaties voornoemde vergoedingen pro rata van toepassing.
 7. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 8. De gebruiker is te allen tijde bevoegd een overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij en/of derden gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de overeenkomst te houden bijeenkomst c.q. het feest een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de wederpartij of op grond van de hoedanigheid van de wederpartij en/of zijn gasten, dat de gebruiker de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien hij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst of het feest op de hoogte was geweest. Indien de gebruiker van deze bevoegdheid gebruik maakt, nadat

de betreffende bijeenkomst c.q. het feest begonnen is, dan is de wederpartij gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten diensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten prestaties wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

Artikel 13: Ontbinding

 1. Buiten hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald, is elk der partijen bevoegd deze overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere

ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en interessen gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere partij:

 1. in staat van faillissement is verklaard;
 2. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of

handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 1. In het geval de gebruiker, om welke reden dan ook, tot ontbinding van de overeenkomst overgaat,

wordt al hetgeen door de wederpartij uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 14: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht

van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

 1. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 2. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 3. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2

van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 02 februari 2022